توسط رنگ ترافیكی در:

خط کشی ترافیکی عابر پیاده

خط کشی ترافیکی عابر پیاده   از جمله مهمترین انواع خط کشی هاى ترافیک ی عرضى، خط کشی ترافیک ی گذرگاه هاى عرضى عابر پیاده میباشد.اجراى خط کشی ترافیکی عابر پیاده به منظور افزایش ایمنى عابر پیاده در گذر عرضى از سطح سواره رو و توجه بیشتر رانندگان به این مهم است.  * فام خط کشی: سفید  * حداقل عرض گذرگاه: […]

توسط رنگ صنعتی, مقالات در:

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک   وجود الکتریسیته ساکن در اکثر کارخانجات مشکل زا نخواهد بود ولیکن در کارخانجاتی که تولید آنها مواد منفجره بوده و یا در آن محیط، مواد قابل اشتعال همچون حلال ها و تینرها وجود دارد، وجود الکتریسیته ساکن بسیار خطرناک می باشد. همچنین در برخی از کارخانجات دستگاه های بسیار حساس […]

توسط رنگ ترافیكی در:

اجرای نماد ترافیکی معلولین

اجرای نماد ترافیکی معلولین نماد ویژه معلولین؛ این نماد شامل یک کادر زمینه و نماد ویژه معلولین می باشد.از این نماد براى نشان دادن تجهیزات، تسهیلات و فضاهاى ویژه معلولین استفاده می شود.کادر زمینه به صورت مربع و به ترتیب با ابعاد حداقل 850 و حداکثر 1150 میلیمتر و کادر نماد نیز به صورت مربع […]

توسط دسته‌بندی نشده در:

مزاﯾﺎی رﻧﮓ ترافیکی ﺳﺮد ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯽ

مزاﯾﺎی رﻧﮓ ترافیکی ﺳﺮد ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯽ نسبت به رنگ ترافیكی سرد پایه حلالی * ﻋﺪم آﺗﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی * ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻼل ﻫﺎی آﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ محیط زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن * ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار آﻟﯽ (VOC) * امکان اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﻪ […]

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شريعتي، پايينتر از قلهك، خيابان خورشيد، بن بست سعيد، پلاك 1

  تلفن

  021-75327

  ایمیل

  info@sabashimi.com