رنگ ترافیكی در:

اجرای نماد ترافیکی معلولین

نماد ترافیکی فضاهای ویژه معلولین این نماد شامل یک کادر زمینه و نماد ویژه معلولین می‌باشد. از این نماد برای نشان دادن تجهیزات، تسهیلات و فضاهای ویژه معلولین استفاده می‌شود. کادر زمینه به صورت مربع و به ترتیب با ابعاد حداقل 850 و حداکثر 1150 میلیمتر و کادر نماد نیز به صورت مربع و ابعاد […]

دسته‌بندی نشده در:

مزاﯾﺎی رﻧﮓ ترافیکی ﺳﺮد ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯽ

مزاﯾﺎی رﻧﮓ ترافیکی ﺳﺮد ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯽ نسبت به رنگ ترافیکی سرد پایه حلالی * ﻋﺪم آتش‌گیری و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی * ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻼل ﻫﺎی آﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ محیط زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن * ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار آﻟﯽ (VOC) * امکان اﺳﺘﻔﺎده از دانه‌های […]

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1402، طبقه 4، واحد 29

  تلفكس

  021-74039000

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com