رنگ صنعتی در:

کفپوش خوديکنواخت شونده آنتی‌باکتريال

کفپوش خوديکنواخت شونده آنتی‌باکتريال کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده آنتی باكتريال، ضد سايش، صاف و بدون درز بوده و قابليت پوشش ترك های بسيار كوچك تار مويی در كف را نيز داراست كه با در نظر گرفتن قابليت پاك شوندگی آسان، باعث گرديده است هيچ گونه محلی برای تجمع و رشد ميكروب بر روی سطح باقی […]

رنگ صنعتی در:

کفپوش اپوکسی آنتی‌استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی‌استاتیک وجود الکتريسيته ساکن در اكثر کارخانجات مشکل‌زا نخواهد بود، وليکن در کارخانجاتی که توليد آنها مواد منفجره بوده و يا در آن محيط، مواد قابل اشتعال همچون حلال‌ها و تينرها وجود دارد، وجود الکتريسيته ساکن بسيار خطرناک می‌باشد. همچنين در برخی از کارخانجات دستگاه‌های بسيار حساس الکترونيکی وجود دارد که الکتريسيته ساکن […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی ( اپوکسی)

رنگ ترافیکی دو جزئی (اپوکسی) خط كشی  با مواد دو جزئی (اپوکسی) خط کشی با مواد دو جزئی اپوکسی  در اواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺟـﺎدهﻫـﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﻋﻤﻮﻣـﺎً دارای دوام و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺳﺎﯾـﺸﯽ ﺧﻮب، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش اﺳﭙﺮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ دو […]

مقالات در:

ضدزنگ اخرایی يا طوسی؟

ضدزنگ اخرایی (قرمز) یا طوسی؟ از كدام فام ضدزنگ در كجا استفاده كنيم؟ ضد زنگ های ماندگار در رنگ های مختلفی ارائه میشوند. قرمز (اخرایی)، طوسی، آبی و سبز. اما پرمصرف ترین فام های مصرفی در ضد زنگ را شاید بتوان قرمز و طوسی نامید. اما اینكه در چه شرایطی از كدام رنگ استفاده كنیم سوالیست […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی (متیل متاکریلات)

رنگ ترافیکی دو جزئی (متیل متاکریلات) خط كشی  با رنگ دو جزئی (متیل متاكریلات) متیل ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت ﯾﮏ ﻣﺎده ﺧﻂﮐﺸﯽ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ، دو ﺟﺰﺋﯽ و ﺑـﺎدوام اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎزا (آزاد ﺷﺪن ﺣﺮارت در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط و ﭘﺨﺖ) ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻗﻮی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺑﺮﻗﺮار می‌ﮐﻨﺪ. رنگ ترافیکی دو جزئی (متیل متاکریلات) ﻣﺘﯿﻞ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت ﺑﻪ […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی(پلی اوره)

رنگ ترافیکی دو جزئی (پلی اوره) ﭘﻠﯽاوره، ﯾﮏ ﻣﺎدۀ 100 درﺻﺪ ﺟﺎﻣـﺪ و دو ﺟﺰﺋـﯽ اﺳـﺖ، و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﭘﻮﺷﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره از ﺳﺎل 1989 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رنگ ترافیكی دو جزئی ﭘﻠﯽ اوره در ﻣﺤﯿﻂﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﯾﻨﺪه از ﻗﺒﯿﻞ رﯾﻞﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘـﺮی از رﻧـﮓ ﺳـﺮد ﻣﺘـﺪاول و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیكی دو جزئی (پلی استرها)

رنگ ترافیكی دو جزئی (پلی استرها) خط كشی  با رنگ دو جزئی (پلی استرها) ﺧﻂﮐﺸﯽ با رنگ دو جزئی(پلی استرها)  ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻮﮐـﺴﯽﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد وﺳـﯿﻌﯽ در ﺧـﻂﮐـﺸﯽ ﻫـﺎی ﺟﺎده ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و […]

رنگ صنعتی در:

نحوه رقیق کردن رنگ صنعتی

نحوه رقیق کردن رنگ صنعتی رقیق کردن رنگ صنعتی   اولین نکته ای که هنگام استفاده از تینر ها برای رقيق كردن رنگ های صنعتی بايد به آن دقت کنید این است که هرگز از تینرهای بی کیفیت و ارزان یا بنزین برای رقیق کردن رنگ ها استفاده نکنید. هزینه بیشتر برای خرید تینر مساوی […]

رنگ ترافیكی در:

انواع رنگ ترافيكی دو جزئی

انواع رنگ ترافيكی دو جزئی رنگ ترافيكی دو جزئی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رنگهای ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ دوﺟﺰيی، ﻣﻮاد ﻣـﺎﯾﻌﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از دو ﺟـﺰء اﺻـﻠﯽ”رزﯾﻦ” و “ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ” ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧـﺪ و از ﻟﺤـﺎظ ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻧﺤـﻮۀ اﺟـﺮا، ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد (EN 1871)، ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮد ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. رنگهای دو ﺟﺰﺋـﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺷﺶ اﺳﭙﺮی ﺑﺮ […]

رنگ صنعتی در:

عیب های سطح قبل از اجرای رنگ صنعتی

 عیب های سطح قبل از اجرای رنگ صنعتی همیشه قبل از اجرای هر نوع رنگ صنعتی بر روی سطح، باید تمامی آلودگی ها و عيب های موجود در سطح برطرف گردند. لذا به عنوان مجری رنگ های صنعتی، لازم است حتما با انواع این عیوب و آلودگی های سطحی قبل از اجرا آشنا باشیم.  عیب های […]

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شريعتي، پايينتر از قلهك، خيابان خورشيد، بن بست سعيد، پلاك 1

  تلفن

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com