كفپوش در:

کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده مقاوم شيميايی

کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده مقاوم شيميايی مقاومت کفپوش در برابر مواد شيميايی، از مهم ترين عوامل انتخاب كفپوش در محيط‌های آزمايشگاهی و کارخانجات توليد مواد شيميايی می‌باشد. کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده مقاوم شيميايی PONTIA در برابر رنج بالايی از مواد شيميايی خورنده از خود مقاومت نشان می‌دهد (درصدهای متفاوت از اسيد سولفوريک، فسفريک، کلريدريک، استيک، […]

كفپوش در:

کفپوش ورزشی پلی يورتان

کفپوش ورزشی پلی يورتان سالن‌های ورزشی سرپوشيده و روباز كه نياز به سطحی يکپارچه و بدون درز داشته و خواص الاستيسيته و كشسانی بالايی مدنظرشان باشد، از كفپوش‌های ورزشی پلی يورتان به همراه صفحات فوم اجرا شده در كف، بهره می برند.کفپوش ورزشی پلی يورتان    کفپوش ورزشی پلی يورتان سطح  کفپوش ورزشی پلی یورتان: […]

رنگ ترافیكی در:

کفپوش اپوکسی پارکینگی

کفپوش اپوکسی پارکینگی ضد لغزش بودن، قابليت خط‌ کشی مناسب، سهولت در پاکيزگی و عدم جذب گرد و غبار باعث گرديده است كه کفپوش اپوکسی پارکینگی جايگزين بسيار مناسبی برای ساير كفپوش‌ها باشد. همچنين قابليت ارائه در رنگ‌ها و طرح‌های متفاوت و مقاومت در برابر مواد شيميايی ، روغن و بنزين نيز از ديگر مواردی […]

كفپوش در:

کفپوش خوديکنواخت شونده آنتی‌باکتريال

کفپوش خوديکنواخت شونده آنتی‌باکتريال کفپوش اپوکسی خوديکنواخت شونده آنتی باكتريال، ضد سايش، صاف و بدون درز بوده و قابليت پوشش ترك های بسيار كوچك تار مويی در كف را نيز داراست كه با در نظر گرفتن قابليت پاك شوندگی آسان، باعث گرديده است هيچ گونه محلی برای تجمع و رشد ميكروب بر روی سطح باقی […]

كفپوش در:

کفپوش اپوکسی آنتی‌استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی‌استاتیک وجود الکتريسيته ساکن در اكثر کارخانجات مشکل‌زا نخواهد بود، وليکن در کارخانجاتی که توليد آنها مواد منفجره بوده و يا در آن محيط، مواد قابل اشتعال همچون حلال‌ها و تينرها وجود دارد، وجود الکتريسيته ساکن بسيار خطرناک می‌باشد. همچنين در برخی از کارخانجات دستگاه‌های بسيار حساس الکترونيکی وجود دارد که الکتريسيته ساکن […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی ( اپوکسی)

رنگ ترافیکی دو جزئی (اپوکسی) خط كشی  با مواد دو جزئی (اپوکسی) خط کشی با مواد دو جزئی اپوکسی  در اواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺟـﺎدهﻫـﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﻋﻤﻮﻣـﺎً دارای دوام و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺳﺎﯾـﺸﯽ ﺧﻮب، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش اﺳﭙﺮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ دو […]

مقالات در:

ضدزنگ اخرایی يا طوسی؟

ضدزنگ اخرایی (قرمز) یا طوسی؟ از كدام فام ضدزنگ در كجا استفاده كنيم؟ ضد زنگ های ماندگار در رنگ های مختلفی ارائه میشوند. قرمز (اخرایی)، طوسی، آبی و سبز. اما پرمصرف ترین فام های مصرفی در ضد زنگ را شاید بتوان قرمز و طوسی نامید. اما اینكه در چه شرایطی از كدام رنگ استفاده كنیم سوالیست […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی (متیل متاکریلات)

رنگ ترافیکی دو جزئی (متیل متاکریلات) خط كشی  با رنگ دو جزئی (متیل متاكریلات) متیل ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت ﯾﮏ ﻣﺎده ﺧﻂﮐﺸﯽ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ، دو ﺟﺰﺋﯽ و ﺑـﺎدوام اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎزا (آزاد ﺷﺪن ﺣﺮارت در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط و ﭘﺨﺖ) ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻗﻮی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺑﺮﻗﺮار می‌ﮐﻨﺪ. رنگ ترافیکی دو جزئی (متیل متاکریلات) ﻣﺘﯿﻞ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت ﺑﻪ […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیکی دو جزئی(پلی اوره)

رنگ ترافیکی دو جزئی (پلی اوره) ﭘﻠﯽاوره، ﯾﮏ ﻣﺎدۀ 100 درﺻﺪ ﺟﺎﻣـﺪ و دو ﺟﺰﺋـﯽ اﺳـﺖ، و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﭘﻮﺷﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره از ﺳﺎل 1989 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رنگ ترافیكی دو جزئی ﭘﻠﯽ اوره در ﻣﺤﯿﻂﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﯾﻨﺪه از ﻗﺒﯿﻞ رﯾﻞﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘـﺮی از رﻧـﮓ ﺳـﺮد ﻣﺘـﺪاول و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی […]

رنگ ترافیكی در:

رنگ ترافیكی دو جزئی (پلی استرها)

رنگ ترافیكی دو جزئی (پلی استرها) خط كشی  با رنگ دو جزئی (پلی استرها) ﺧﻂﮐﺸﯽ با رنگ دو جزئی(پلی استرها)  ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻮﮐـﺴﯽﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد وﺳـﯿﻌﯽ در ﺧـﻂﮐـﺸﯽ ﻫـﺎی ﺟﺎده ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و […]

  درباره صبا شیمی

  بیش از یک دهه است که با اتکا به کیفیتی پایدار و احترام به ذینفعان، در صنعت کشور، استوار گام بر میداریم. برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران، محیطی فراهم آوریم تا افراد متخصص و دانش آموخته این صنعت از همکاری با این مجموعه و مشارکت در کارهای بزرگ به خود ببالند.

  آدرس

  تهران، خیابان شريعتي، پايينتر از قلهك، خيابان خورشيد، بن بست سعيد، پلاك 1

  تلفن

  021-75327

  ایمیل

  sales@sabashimi.com